Nowy Ład – nowe wytyczne do amortyzacji lokali mieszkalnych

Kolejne zmiany, które niesie za sobą Nowy Ład dotkną również właścicieli lokali mieszkalnych. Polski Rząd od stycznia 2022 wprowadził nowe wytyczne do amortyzacji nieruchomości. Na czym polegają oraz czym się charakteryzują?

Amortyzacja – co jej podlega?

Według artykułu 22a ust. 1 ustawy o PIT amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Jak przebiegała dotychczas?

W momencie, kiedy podatnik wprowadził nieruchomość do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych musiał rozpocząć jego amortyzację od miesiąca następującego po miesiącu, w którym to nastąpiło. Dotychczas, można było tego dokonać przy użyciu trzech metod:

  • Metoda liniowa – Według której amortyzacja wynosiła 1,5% w skali roku, a jej okres trwał 66 lat i 8 miesięcy.
  • Metoda liniowa przyspieszona – Tę metodę można wykorzystać w momencie, kiedy lokal jest w warunkach złych (wtedy współczynnik podwyższający nie może być wyższy niż 1,4, a maksymalnie stawka może wynieść 2,1%) lub pogorszonych (w tej sytuacji współczynnik podwyższający nie może być wyższy niż 1,2, a maksymalnie stawka może wynieść 1,8%).
  • Metoda liniowa indywidualna – Aby ją zastosować, należy spełnić dwa warunki: Lokal musi być używany lub ulepszony oraz być pierwszy raz wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy.

Jakie zmiany w amortyzacji wprowadził Polski Ład?

Od stycznia 2022 według art. 22c pkt 2 ustawy o PIT amortyzacji nie podlegają:

  • budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami,
  • lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez Polski Ład (art. 71 ust. 2) „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 roku, zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 roku”.

Co więcej, począwszy od roku 2023 wszystkie osoby osiągające dochody z najmu, nie będą miały możliwości rozliczenia w formie zasad ogólnych, a jedną metodą rozliczenia będzie forma ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przykład 1:

Podatnik prowadzi JDG. Zakupił mieszkanie stanowiące odrębną własność w roku 2019. Mieszkanie zostało wciągnięte do środków trwałych i obecnie jest przedmiotem wynajmu. Od momentu zakupu, podatnik sukcesywnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które są traktowe jako koszty uzyskania przychodu. W ten sposób zmniejsza podstawę opodatkowania. Odpisów amortyzacyjnych może dokonywać jeszcze przez cały rok 2022.

Przykład 2:

Podatnik zakupił nieruchomość mieszkalną stanowiącą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w lutym 2022 roku. Mieszkanie obecnie jest przedmiotem wynajmu. Podatnik nie ma możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych mieszkania, który stanowiłby koszt uzyskania przychodu.